תוכן המדור
- גיליון 2 -
08/2007
 
לדף הבית

עוד במדור:  


תא צ"ח ומאבקו למען פועלות הניקיון באוניברסיטת בן גוריון:

מכתב לנשיאת אוניברסיטת בן-גוריון, פרופ' רבקה כרמי

logo TAU
   
THE SOCIAL WELFARE LAW PROGRAM
THE ELGA CEGLA CLINICAL LEGAL EDUCATION PROGRAMS
THE BUCHMANN FACULTY OF LAW
התכנית למשפט ורווחה
התכניות לחינוך משפטי קליני ע"ש אלגה צגלה
הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן


21.3.2007

במסירה ידנית

לכבוד
פרופ' רבקה כרמי
נשיאת אוניברסיטת בן גוריון בנגב

גב' כרמי הנכבדה,

הנדון : אחריות האוניברסיטה לפגיעה בזכויות עובדות הניקיון המועסקות על-ידי קבלני משנה

בשם תא צ"ח (סטודנטים למען צדק חברתי), הפועל בין היתר למען זכויות עובדות הקבלן באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ובראשו הסטודנטים עמיחי גרין, מרטין וילר ויונתן גרין, אני מתכבד לפנות אלייך בנדון, כדלקמן:

 1. בהמשך לפניות קודמות של תא הסטודנטים בנושא זה, בוצעה בדיקה של החוזים עליהם החתימה האוניברסיטה את שני קבלני הניקיון שהוזמנו על-ידה לצורך ניקיון מבני האוניברסיטה, החברות "שמיר איתן 1990 בע"מ" ו- "נוטרי ציון בע"מ".

 2. מן הבדיקה עולה, כי התמורה הקבלנית אשר נקבעה בחוזים אלו, נמוכה מן הסכום המינימאלי הנדרש על-מנת לשלם לעובדות הניקיון את מלוא הזכויות המגיעות להן על-פי דין, וזאת עוד מבלי להתייחס כלל לרכיב של רווח קבלני.

 3. כלומר, בעוד שהתמורה הקבלנית שקובעת האוניברסיטה כמזמין שירות, אמורה לכלול הן את הסכום המינימאלי הנדרש לצורך תשלום מלוא הזכויות על-פי דין (להלן – "הסכום המינימאלי"), והן רכיב סביר של רווח קבלני – הרי שבפועל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב קבעה תמורה קבלנית שלא רק שאינה כוללת כל רכיב של רווח קבלני, אלא שהיא אף נמוכה משמעותית מן הסכום המינימאלי.

 4. המדובר ב"חוזי הפסד", שלא רק שאינם מאפשרים כל רווח לקבלן (מצב שכשלעצמו תמיד יגרור פגיעה בזכויות העובדים), אלא אף מונעים ממש מן הקבלן עמידה במחויבותו על-פי דין, ולפיכך מפקירים מראש וביודעין את זכויותיהן של עובדות הניקיון.

 5. זאת, לפי החישוב הבא:

 6. הסכום המינימאלי כהגדרתו לעיל, עומד על 26.77 ₪, לפי חישוב לעובד במשרה מלאה (186 שעות), בשכר מינימום, בשבוע עבודה של שישה ימים, על-בסיס חוקי עבודה, צווי הרחבה כלל משקיים וצו ההרחבה בענף הניקיון והתחזוקה, כמפורט להלן:

  1. שכר מינימום לחודש3,585.18 ₪
  2. חופשה – 4%143.40 ₪
  3. מחלה – 4%[1]143.40 ₪
  4. הפרשה לפיצויים – 8.33%298.60 ₪
  5. הפרשה לתגמולים (מעביד) – 6%215.10 ₪
  6. דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות – 4.98%[2]178.50 ₪
  7. החזרי הוצאות נסיעות לעבודה וממנה140.00 ₪[3]
  8. דמי חגים – לפי זכאות ל- 9 ימים בשנה107.50 ₪
  9. דמי הבראה – לפי זכאות בשנה ראשונה132.50 ₪
  10. תוספת וותק[4]35.00 ₪

  ס ה " כ
    -

  4,979.2 ₪

  תעריף לשעת עבודה: 26.77 ₪  =  186 שעות בחודש / 4,979.2 ₪

 7. לפי העדכונים לחוזים עם קבלני הניקיון כפי שנחתמו בחודש ינואר 2006, התמורה הקבלנית לחברת איתן שמיר עומדת על 25 ₪ (+מע"מ) לשעת עבודה (עד למחצית שנת 2010) והתמורה הקבלנית לחברת נוטרי ציון עומדת על 24.04 ₪ (+ מע"מ) לשעת עבודה (עד לסוף שנת 2008).

 8. ואכן, לא בכדי, עובדות ניקיון רבות לא מקבלות זכויות שונות המגיעות להן מכוח חוקי העבודה וצווי ההרחבה החלים עליהן.

 9. ואף חמור מכך: נוכח היעדר האפשרות של הקבלנים להרוויח אם ישלמו את מלוא הזכויות המגיעות על-פי דין, הם מפעילים "מדיניות העסקה" פוגענית, שמטרתה מניעה מבעוד מועד של צבירת זכויות שונות ע"י העובדות, באופן שלכאורה הופך ל"לא רלוונטיים" את חלק מן הרכיבים של הסכום המינימאלי, כגון פיצויי פיטורים, דמי הבראה, הפרשות לפנסיה, ועוד.

  כך, רבות מן העובדות מפוטרות מידי תשעה חודשים. פיטורים אלו, במועד אחיד ולאחר זמן עבודה קצר כל-כך, נעשים כמדיניות, לא בשל סיבה אישית או מקצועית כלשהי, אלא אך בשל חלוף פרק הזמן הנ"ל, וכמובן על-מנת להימנע מצבירת הזכויות כאמור.

 10. פיטורים כאלו מנוגדים חזיתית לחובת תום הלב, ואסורים.

 11. לאחרונה הכיר ביה"ד לעבודה באחריות של מזמין שירותים לאי-תשלום זכויות עובדת ניקיון שהועסקה בחצריו באמצעות קבלן, וזאת בעיקר לנוכח חוזה ההפסד שנחתם בין המזמין, באותו מקרה בנק הפועלים, לבין קבלן הניקיון.

 12. כיום גם מקודמת הצעת חוק שנועדה להטיל אחריות על מזמין השירות במקרה שהקבלן לא משלם זכויות המגיעות לעובדיו, וזאת גם אם לא מדובר בחוזי הפסד.

 13. אך גם בהיעדר חובה משפטית ישירה, אנו רואים באוניברסיטה אחראית לשמירת תנאי העסקה הוגנים לעובדי הניקיון המועסקים בתחומה, בהיותה הגורם הנהנה מיגיע כפיים זה ושעבורו מבוצעת עבודת הניקיון.

 14. לדעתנו, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, כגוף האמון על קידומה של מערכת ערכים מוסרית וחינוכית, אינה יכולה להעלים עין מניצול כזה של עובדים בתחומה, ובוודאי כך הדבר כאשר יש לה חלק ממשי ביצירת הגורמים לניצול זה.

 15. לאור זאת, אנו דורשים כדלקמן:

  • בשלב הראשון - ביטולם המיידי של חוזי ההפסד עם חברות הקבלן, ועריכתם מחדש, לתקופה הקצרה ביותר האפשרית, תוך שימת דגש על רווחיות עבור הקבלן ושמירה על מלוא זכויות העבודה המגיעות לעובדות הניקיון.

  • בשלב השני – דאגה לביצוע הפרשות והחזרים כספיים רטרואקטיביים לכל עובדות הניקיון העובדות כיום, בגין מלוא הזכויות שלא שולמו להן בשלוש השנים האחרונות.

  • ולאחר מכן – מעבר להעסקה ישירה של עובדות הניקיון על מנת למנוע הישנות פגיעה בזכויות העובדות, פגיעה אשר סיכוייה להתרחש במצב של העסקה באמצעות קבלנים -  גבוהים מאוד.

 16.  למכתב זה מצורפים המסמכים הבאים:

  1. תוצאות סקר שנערך בקרב מנקות באוניברסיטת בן גוריון ובו נבדקו תנאי העסקתן. תוצאות הסקר עובדו בשיתוף ד"ר יאנה שרגא, מרצה במחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטה.

  2. מכרז למתן שירותי ניקיון שפורסם על ידי האוניברסיטה העברית. מכרז זה נכתב לאחר דרישת סטודנטים באוניברסיטה העברית לשנות את תנאי הסף של מכרזי ההפסד שנערכו שם, במטרה לשמור על תנאי העסקה הוגנים של עובדי הקבלן בשטח האוניברסיטה.

  3. חתימות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון המוחים על הפגיעה בזכויותיהן של עובדות הקבלן.

  4. עדות בכתב של מנקה באוניברסיטה.


בכבוד רב,

איתי סבירסקי, עו"דהעתקים:
עמיחי גרין, תא צ"ח 
מרטין וילר, תא צ"ח
יונתן גרין, תא צ"ח


[1] לפי ניצול ברצף של זכאות שנתית לימי מחלה, בהתאם לתעריפים על-פי חוק.
[2] חלק המעביד, עד לשכר בגובה 60% מן השכר הממוצע במשק.
[3] עלות חופשי-חודשי בתוך באר-שבע.
[4] החל מהשנה השנייה, לפי התעריף המינימאלי של עד השנה החמישית, כשהסכומים המצוינים בלירות בצו ההרחבה, מעודכנים להיום.


Logo TAU 2
קריית האוניברסיטה, רמת-אביב, תל-אביב 69978; טל' 03-6405235 ; פקס' 03-6407422
Tel-Aviv University, Ramat-Aviv, Tel-Aviv  69978, ISRAEL, Tel. 972-3-6405235, Fax. 972-3-6407422

 

 
מי אנחנו | הנחיות להגשת חומר | הצטרפות לרשימת התפוצה | תנאי שימוש | צור קשר | חיפוש | ארכיון
האתר מופעל ע"י שחרזדה הוצאה לאור.‏ 2005 © כל הזכויות שמורות.‏